Praktische zaken

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school opeen rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leraren op school, kijk op de website, bel of mail.

Belangrijke adressen en contactgegevens

Bestuur Octant
Directeur-bestuurder
dhr. H. Bosma
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

School
Triangel
Florijnstraat 7
2645 HH Delfgauw
015-2562963
Info.triangel@octant.nl
www.triangel-octant.nl

Directeur
Marjolein Brouwer
m.brouwer@octant.nl

Adjunct-directeur
Mischa Slikkerveer
m.slikkerveer@octant.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
088-054 99 99
info@jgzzhw.nl / www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

PPO Delflanden
Postbus 698, 2600 AR Delft
015-2568710
helpdesk@ppodelflanden.nl
www.ppodelflanden.nl

School Maatschappelijk Werk
Brenda de Wit
B.deWit@pijnacker-nootdorp.nl
06-50075152

 

Christelijke vieringen

Eens in de twee jaar vieren we het kerstfeest met alle ouders, kinderen en teamleden in de kerk. Het tussenliggende jaar vieren we het feest alleen met de kinderen in de beslotenheid van hun groep. Pasen vieren we met een ontbijt in de groep en het vertellen van het paasverhaal.

Hoofdluis

Regelmatig controleert het luizenpreventieteam (bestaande uit klassenouders en hulpouders) alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer bij een kind hoofdluis of neten worden gevonden, vragen we de ouders om de leerling te behandelen. Ook vragen we de andere ouders in de klas hun kinderen en zichzelf extra te controleren. Meld het daarom ook altijd als u zelf hoofdluis heeft gevonden bij uw kind. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, krijgen alle kinderen bij inschrijving op school een luizenzak. Hierin bergen de leerlingen op school hun jas op.

Levensbeschouwing

Onze christelijke identiteit speelt een belangrijke rol in de sociale omgangsvormen op school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en overtuigingen van anderen. Onze school staat daarom open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Medische gegevens

We vragen alle ouders jaarlijks het medicatieprotocol voor hun kind in te vullen. Met dit formulier brengt u de school op de hoogte van medicijngebruik en allergieën. Op het formulier kunt u ook aangeven of we rekening moeten houden met voedingsvoorschriften volgens geloofsovertuigingen.

Oud papier, oude batterijen

- Iedere week staat op vrijdag en zaterdag onze papiercontainer op het parkeerterrein bij Albert Heijn. De opbrengst van het oud papier gebruikt de OR voor extra activiteiten op school.

- In de hal van de school, direct bij de ingang, staat een ton waarin we oude batterijen verzamelen. Hieraan is een spaarsysteem gekoppeld waarmee we als school sparen voor extra materialen voor de leerlingen.

Ouderbijdrage

Alle groepen gaan een keer per twee jaar een dag op schoolreis. De kosten hiervoor komen voor een deel uit de jaarlijkse ouderbijdrage en voor een deel uit een eenmalige vrijwillige bijdrage van de ouders. Per jaar gaan de kinderen vier keer op excursie in het kader van Real Life Learning. De kinderen van groep 8 gaan in hun schooljaar een week op kamp. De kampweek vindt meestal plaats in september/oktober. De kosten van het kamp worden apart in rekening gebracht en ook hier gaat het om een vrijwillige bijdrage.

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt  persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school.

De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant (www.octant.nl/privacy). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. 

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Hiertoe ontvangt u jaarlijks een ‘Toestemmingsformulier gegevensverwerking’. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle kinderen een individuele portretfoto. We laten alleen foto’s maken van kinderen die op school zitten.

Schoolkerkdienst

De leerlingen van de onder- en bovenbouw worden één keer per jaar uitgenodigd om een schoolkerkdienst in het Kerkelijk Centrum te helpen voorbereiden en te vieren. Data voor de schoolkerkdiensten vindt u in de jaarplanning en in de nieuwsbrief.

Schoolmaterialen

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen leerlingen materialen van school, zoals schoolboeken, werkboeken en schriften. Afhankelijk van het leerjaar komen daar een pen, schaar, potlood, liniaal, gum, kleurpotloden en lijmpotje bij. Aan het eind van groep 8 mogen deze materialen mee naar huis. Daarnaast vragen we u om vanaf groep 6 de volgende materialen voor uw kind aan te schaffen:

- multomap (met gelinieerd papier en tabbladen)
- etui
- agenda

Schoolreis en schoolkamp

Alle groepen gaan een keer per twee jaar een dag op schoolreis. De kosten hiervoor komen voor een deel uit de jaarlijkse ouderbijdrage en voor een deel uit een eenmalige bijdrage van de ouders. Per jaar gaan de kinderen vier keer op excursie in het kader van Real Life Learning. De kinderen van groep 8 gaan in hun laatste schooljaar een week op kamp. De kampweek vindt meestal plaats in september/ oktober. De kosten van het kamp worden apart in rekening gebracht.

Sponsoring

Indien mogelijk maken wij gebruik van sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. Uitgangspunt is dat leerlingen niet direct benaderd worden met reclameuitingen en dat de sponsor geen voorwaarden kan stellen aan de sponsoruiting.

Sportevenementen

De school doet jaarlijks mee aan twee sportevenementen, georganiseerd door lokale sportverenigingen: het schoolvoetbaltoernooi en het schoolkorfbaltoernooi. Deelname is vrijwillig. Kinderen mogen meedoen met schriftelijk toestemming van de ouder(s).

Telefoongebruik

De schooltelefoon (015-2562963) is vanaf ongeveer 08.00 uur bemand en komt binnen bij de administratie. Een mobiele telefoon is bij ons op school in de dagelijkse praktijk niet nodig. We raden het meegeven van een mobiele telefoon dan ook af. Uw kind is op school altijd direct bereikbaar via de leerkracht.

Toezichthouders

Bestuur en toezicht Octant
Octant Triangel is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van Toezichtmodel”. Hierbij is sprake van een organieke scheiding tussen het College van Bestuur als bevoegd gezag en de Raad van Toezicht als intern toezichthouder.

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. Harry Bosma

Toezichthouders:
Dineke Melker (voorzitter)
Jessica van Ruitenburg (vice voorzitter)
Natascha Niemeijer (lid)
Antoinette de Graaf- Driesen (lid)
Vincent den Boer (lid)

Verjaardagen

Verjaardagen vieren we in de klas. Jarige kinderen mogen trakteren. De kinderen van de kleutergroepen trakteren in hun eigen groep en mogen in de andere kleutergroepen een traktatie aan de leerkrachten uitdelen. De kinderen van groepen 3 tot en met 8 trakteren in hun eigen groep en mogen drie groepen uitkiezen om daar ook de leerkracht te trakteren.
De leerkrachten vieren hun verjaardag jaarlijks tijdens de Meesters- en Juffendag. De datum hiervoor wordt aangekondigd in de jaarplanning en in de nieuwsbrief.