Sfeer & veiligheid

Triangel is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor de fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

In en rond de school Triangel Octant

In en rond de school

Ieder kind is uniek en tegelijkertijd onderdeel van een groep op school. Dit vraagt om sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Wij werken met KiVa, wat Fins is voor 'fijn', om samen van Triangel een nog fijnere school te maken. Het programma stimuleert positieve groepsvorming en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen krijgen één keer per week KiVa les. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt. Daarnaast werken we met een pestprotocol dat ouders en leerkrachten houvast geeft bij het signaleren van pestgedrag. Meer informatie hierover en over privacy vindt u op pagina 24 in de schoolgids.

In en rond de school Triangel Octant

Ziekmelden en verlof

Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dat tussen 8 uur en half 9 telefonisch of via dit formulier te melden. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind later op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarover graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina 24. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en verlof Triangel Octant
Klachtenregeling Triangel Octant

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersonen op Triangel zijn Janine van den Berg (j.van.den.berg@octant.nl) en Chantal Aarssen (c.aarssen@octant.nl). Voor alle Octantscholen is Wies Vink de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via  wvink6161@gmail.com . Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie.

Klachtenregeling Triangel Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u. Daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door een schoolarts van de GGD. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, Brenda de Wit, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Triangel met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo gaan naar/blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten samen met hun leerkracht in de klas op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. Het is dan namelijk niet mogelijk om uw kind op te halen van school. Er is door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade die is opgelopen tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies of gedurende andere schoolactiviteiten doet u eerst een beroep op uw eigen verzekering. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u contact met ons opnemen.